Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящият документ установява правилата, които „ЕКСЕДО ТРАВЪЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост“, бл. 35, ап. 31, ЕИК 203315188 (наричано по-долу „Екседо”) прилага чрез електронния си уебсайт, спрямо своите клиенти (Клиентите), на които предлага услуги като, но не само:

 • Организирани туристически посещения на забележителности и локации по предварително обявен маршрут;
 • Осъществяване на спортни дейности по време на организираните пътувания, включително такива с екстремен характер, изискващи добра физическа подготовка;
 • Посещения на забележителности и локации водени от екскурзовод/водач на съответен на езика, предварително избран за съответния пакет;
 • Осигуряване на необходимата екипировка и оборудване (при необходимост) за осъществяване на спортната дейност, предлагана на Клиента от Екседо;
 • Инструктаж и наблюдение по време на осъществяване на спортните или други дейности съгласно Общите условия и избрания от Kлиента пакет;
 • Предоставяне на индивидуални услуги и продукти, разработени по договореност и съобразно конкретните изисквания на Клиента.

Чл. 1. (1) Екседо събира и обработва личните данни на Клиентите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Клиента;
 • Изпълнение на задълженията на Екседо към Клиентите по договорите за предоставяне на услуга.

(2) С приемане на Общите условия за услугите, предоставяни от Екседо, Клиентите изрично се съгласяват, че Екседо има право да обработва личните им данни, предоставени при сключването на договор за туристическа услуга.

(3) Екседо е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер № 417056.

Чл. 2. (1) Екседо събира и обработва личните данни, предоставени от Клиентите за целите на предоставяне на Продуктите по договора с Клиентите, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • осигуряване на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Клиентите и трети лица;
 • обезпечение и изпълнение съгласно приложимото законодателство и изискванията по договора за предоставяне на туристическа услуга.

(2) Екседо следва следните принципи при обработката на личните данни на Клиентите:

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност;
 • съгласие на Клиентите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) Екседо не събира и не обработва лични данни, а Клиентите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Клиентите, Екседо осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Клиентите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на Екседо.

(3) Клиентите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на Екседо.

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Клиента, за който се отнасят, Екседо има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • информация за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Чл. 6. Екседо предоставя на Клиентите достъп до личните данни, събрани при сключването на договора за туристическа услуга при изрично поискване.

Чл. 7. Екседо предоставя на Комисията за защита на личните данни достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

Чл. 8. Екседо предоставя на държавни органи лични данни на Клиентите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Клиентите, Екседо унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) Клиентите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до Екседо искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) Екседо предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от Екседо следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него/я данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват, има право да изисква действията по ал. 1 безплатно най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от Екседо, има право по всяко време да поиска от Екседо следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до Екседо съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14. (1) Екседо се произнася по искането на физическото лице съгласно чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от Екседо до 30 работни дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на Екседо.

(3) Екседо уведомява писмено физическото лице, отправило искането, за удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се предоставя от Екседо на физическото лице по пощата с обратна разписка или лично, срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на Екседо до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред Екседо срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че Екседо има правото да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранявана в крайното устройство на получателя на услугите, предоставяни от Екседо (бисквитки).

(2) Екседо ще осигури, че получателят на услугата има възможността да получи информацията за данните, съхранявани на крайното устройство по всяко време. Съответното физическо лице може да упражни правото си чрез изпращане на запитване по електронна поща до Екседо и чрез легитимацията си с лична карта или паспорт.

(3) Ако физическо лице не е възразило изрично на съхраняването на информация или достъпът до информация, съхранявана в крайното устройство, Екседо може да извършва тези действия без изрично индивидуално съгласие. Физическото лице има правото да направи възражение по този член през сайта на Екседо.

(4) Екседо не предоставя изрична възможност на физическите лица да изразят несъгласие с този член в случаите на предоставяне на услуги на информационното общество, които са изрично поискани от получателя на услуги на информационното общество.

Чл. 17. Уебсайтът на Екседо използва Google Analytics, услуга за предоставяне на уеб анализ на Google, Inc. (Гугъл). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове на вашия компютър, чиято цел е да подпомагат анализирането на използването на сайта. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за използването на сайта от Клиента (включително IP адреса на Клиента), ще бъдат прехвърлени и съхранявани от Гугъл на сървъри в Съединените Щати. Гугъл ще използва тази информация за целите на оценяването на използването на сайта от Клиента, съставянето на доклади за дейността в сайта за доставчици на електронни услуги и предоставянето на други услуги, свързани с използването на сайта и интернет. Гугъл може да предоставя тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона или когато тези трети лица обработват информацията от името на Гугъл. Гугъл няма да свързва IP адреса на Клиента с други данни, съхранявани от Гугъл. Клиентът може да откаже използването на „бисквитки“ чрез специални настройки на браузъра, но молим да имате предвид, че това може да причини невъзможност за използването на функционалността на сайта. С използването на сайта на Екседо, Клиентът се съгласява на съхраняването на информацията му и обработването й от Гугъл по начините, описани по-горе.

Чл. 18. Уебсайтът на Екседо използва Google Adsense, услуга за уеб монетизиране на Google, Inc. (Гугъл). Google Adsense използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове на вашия компютър, чиято цел е да подпомагат анализирането на използването на сайта. Посредством използването на уеб маяци, прости действия, като например трафика на посетителя на сайта, могат да бъдат записани и събирани. Информацията, генерирана от „бисквитките“ и/или уеб маяк за използването на сайта от Клиента (включително IP адреса на Клиента), ще бъдат прехвърлени и съхранявани от Гугъл на сървъри в Съединените Щати. Гугъл ще използва тази информация за целите на оценяването на използването на сайта от Клиента с оглед рекламите, съставянето на доклади за дейността в сайта и рекламите, за доставчици на електронни услуги и предоставянето на други услуги. Гугъл може да предоставя тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона или когато тези трети лица обработват информацията от името на Гугъл. Гугъл няма да свързва IP адреса на Клиента с други данни, съхранявани от Гугъл. Клиентът може да откаже съхраняването на „бисквитки“ на твърдия си диск и показването на уеб маяци чрез избирането на „Не приемай бисквитки“ в настройките на браузъра (в MS Internet Explorer под Tools> Internet Options> Privacy> Settings, във Firefox под Tools> Settings> Privacy> Cookies); въпреки това, държим да отбележим, че това може да доведе до непълно използване на всички функции на сайта. С използването на сайта на Екседо, Клиентът се съгласява на съхраняването на информацията му и обработването й от Гугъл по начините, описани по-горе.

Компетентен орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

Тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more info

This website uses cookies because they are important for its operation. By visiting the website you allow the usage of cookies. For more information, please go to our Privacy Policy. При поддръжката и експлоатацията на този сайт се използват "бисквитки", за да се подобри неговото ползване. Посещавайки страницата, Вие давате съгласието си за използването им. За повече информация, моля разгледайте нашата Политика за лични данни.

Close